Undervisning, helse & omsorg

Norge trenger mange nye lærere og helsearbeidere i årene som kommer. Det er med andre ord gode jobbmuligheter for deg som kunne tenke deg en jobb -innen helse eller undervisning.

KORT OM BRANSJEN

Både på sykehuset, kommunene og i private klinikker arbeider det leger, sykepleiere, fysioterapeuter og tannleger, som har spesialisert seg på sine felt, fra akuttmottak og ambulanse til omsorgsarbeid og psykiatri. Ellers arbeider mange sykepleiere og helsefagarbeidere på sykehjem og hjemmetjeneste, eller boliger for psykisk utviklingshemmede. For deg som vil undervise er det ulike muligheter. Det kommer an på om du vil jobbe i barnehage, grunnskole eller videregående. Felles for disse yrkesgruppene er at det handler om å veilede andre med å ta et skritt videre, uansett hvilken livssituasjon de er i.

MULIGHETER ETTER UTDANNING

Sikter du på en jobb som lærer, er mulighetene mange. Du kan bli f.eks. barnehagelærer, grunnskolelærer (1.-10. klasse), faglærer (lærer med spesielt fokus på enkeltfag) eller spesialpedagog ( en som jobber med elever med særskilte behov). Som lærer er det viktig å ha gode faglige, pedagogiske og sosiale ferdigheter.

I denne bransjeverdenen tilbys det læreplasser til elever som går på Helse og oppvekstfag og Restaurant- og matfag.

Utstillere i denne verden

Helse Fonna er en del av Helse Vest, og har som oppgave å fremme helse og livskvalitet for oss bosatt i Rogaland og Sunnhordland.
www.helse-fonna.no
Din kommune har ansvar for barnehage, skole, aldershjem og mange helserelaterte tilbud for innbyggerene.
Sjekk nettsidene til kommunene.
Som klinisk veterinær forebygger og behandler du sykdommer hos dyr. Dyrlegen gir også råd og veiledning til dyreeiere. Mange veterinærer jobber også med mattrygghet, dyrevelferd, folkehelse og fiskehelse.
www.haugalanddyreklinikk.no
Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig.
NAV forvaltar ein tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. NAV er ei landsdekkande offentleg verksemd som omfattar mellom anna Arbeids- og velferdsdirektoratet, ei arbeids- og tenestelinje med lokale NAV-kontor i kommunane.
www.nav.no